Bestellnummer 459.0: 1281 z 247 Druckscheibe

Beschreibung

Ersatzteil Liste juli 1958: Tafel 16, Gruppe H: a) Hiterachsgetriebe (Zusammaenbau), 1281 z 247 Druckscheibe, Bild 459

Spare Parts List July 1958: Illustration 16, Group H: a) Rear End Drive Gear Unit (Assembly), 1281 z 247, Key 459